Sbobet กับประวัติกีฬายิมนาสติก

ประวัติกีฬายิมนาสติกและ Sbobet

ยิมนาสติก (Gymnastics) มีต้นกำเนิดมาจากประเทศใดแต่ที่แน่เลยคือทาง Sbobet มีให้แทงนะครับผม กีฬายิมนาสติกไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่มีหลักฐานระบุไว้ชัดเจน แต่สันนิษฐานว่า ชาวกรีก ในสมัยโบราณเป็นประเทศแรกที่สนใจในกีฬายิมนาสติก

ในสมัยก่อน ชาวกรีกได้ออกกาลังกายทุกประเภทโดยที่ไม่สวมเครื่องแต่งกาย เพราะในการออกกำลังเพื่อการแข่งขันจะมีการประกวดทรวดทรงของรูปร่างผู้เล่นด้วย แต่ก่อนจะแข่งขันยิมนาสติกในที่โล่งกลางแจ้ง และผู้ที่ชนะการแข่งขันก็ถูกสร้างเป็นรูปปั้นแสดงไว้ในบริเวณสนามกีฬา กิจกรรมที่มักเล่นออกกาลังกายในสมัยก่อนนั้น ก็จะมีหลายประเภท  เช่น การวิ่ง การเล่นผาดโผน การไต่เชือก และกายบริหาร  ในภาษากรีกยิมนาสติก จึงมีความหมายว่า ศิลปะแห่งการเปลือยเปล่า ซึ่งความหมายสอดคล้องกับวิถีชีวิตการเล่นของชาวกรีกที่นิยมเล่นยิมนาสติกในสมัยโบราณ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กีฬายิมนาสติกได้รับการฟื้นฟูและขยายไปถึงประเทศต่างๆในแถบทวีปยุโรปและก็ได้รับความนิยมของนักพนัน Sbobet มากเช่นกันครับ เมื่อปี พ.ศ. 2319 โดยมีนาย Johan Basedow ชาวเยอรมนี ได้บรรจุวิชาการออกกำลังแบบยิมนาสติก ไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเยอรมัน  ต่อมามีนักพลศึกษาชาวเยอรมนี ที่ชื่อว่า  Friedrich Jahn ผู้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น บิดาแห่งยิมนาสติก ขึ้นช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2321 – 2395

ยิมนาสติกได้เริ่มเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมากระทรวงธรรมการได้ตั้งศูนย์ฝึกยิมนาสติกขึ้นเป็นครั้งแรกที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หลังจากนั้นต่อมากระทรวงธรรมการก็ได้จัดเอาวิชายิมนาสติกมาเป็นวิชาของครูมัธยมเพื่อเลื่อนขั้นวิชาชีพในตำแหน่งวิทยฐานะ และได้จัดการสอนขึ้นในโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากีฬายิมนาสติกก็ได้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในหมวดวิชาพลานามัย

ประเภทของการแข่งขันยิมนาสติกใน Sbobet มีประเภทอะไรบ้าง
ยิมนาสติกแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทชายและประเภทหญิง  ในการแข่งขันกันนั้นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ม้ากระโดด ม้าหู บาร์เดี่ยว บาร์คู่ ห่วงนิ่งและฟลอร์  การแข่งขันแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น ประเภททีม ประเภทเดี่ยวผสม และประเภทเดี่ยว ดังนี้

  1. การแข่งขันประเภททีม คือ แต่ละทีมที่จะทำการแข่งขันจะต้องมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 คน โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องทำการแข่งขันในทุกอุปกรณ์ด้วยท่าบังคับและท่าของผู้เข้าสมัคร แล้วจึงจะนำเอาคะแนนของผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดในทีม 5 คน มารวมกันเป็นคะแนนของทีม (โดยกำหนดคะแนนสูงสุดของชายคือ 600 คะแนน และหญิงคือ 400 คะแนน)
  2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวผสมหรือบุคคลรวมอุปกรณ์ ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันภายในทีมทำหน้าที่เป็นคนคัดเลือกลูกทีมที่ได้คะแนนรวมกับอุปกรณ์สูงสุดจากการแข่งขันประเภททีมจำนวน 3 คน มาแข่งขันในรอบสุดท้ายด้วยท่าสมัคร คะแนนจากรอบนี้ที่ทำได้จากการแข่งขันประเภททีมจะเป็นคะแนนรวมของแต่ละคนไปเลยอัตโนมัติ (โดยกำหนดคะแนนสูงสุดของชายคือ 120 และหญิงคือ 80 คะแนน)
  3. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือบุคคลแยกอุปกรณ์ ในการแข่งขันจะต้องมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 6 คน โดยคัดเอาจากผู้เล่นร่วมทีม ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละอุปกรณ์ที่ทำแข่งขันประเภททีม มาทำการแข่งขันในรอบสุดท้าย คะแนนที่ได้จากรอบนี้จะไปรวมกับครึ่งหนึ่งของคะแนนที่ผู้แข่งขันทำได้ จากการแข่งขันประเภททีมจะกลายเป็นคะแนนรวมแต่ละคนไปเลย (โดยกำหนดคะแนนสูงสุดของทั้งชายและหญิงคือ 20 คะแนน)